Vestermølle Møllelaug

formuleret i foreningens stiftelsesår 2004. De er i det store og hele alle indfriet.


Vestermølle Møllelaugs bestyrelses mål og visioner vedrørende muligheder i og omkring


 1. Riddersalen,
 2. Møllehuset med omgivelser og
 3. Kornmagasinet

Mål omkring bygningsmæssige forhold:
 1. Vi vil med basis i en samarbejdsaftale med Foreningen Vestermølle - og dermed Skanderborg Kommune - i samarbejde med fagfolk og med respekt for Kulturarvsstyrelsens krav omkring restaureringen af Riddersalen udstikke rammer for arbejdet.
 2. En projektbeskrivelse ønskes lavet, så den optimalt kan danne udgangspunkt for en prioritering af Møllelaugets arbejde, herunder den forestående fundraising, og i øvrigt tage mulige hensyn til vore ønsker vedrørende bygningernes senere anvendelse.

Visioner for indretning og anvendelse af lokaler og omgivelser:
 • Vi ønsker et tæt samarbejde med Vestermølles andre brugere og størst mulig synergi af de ressourcer, som stedet til enhver tid råder over.
 • Det er vort mål at arbejde for følgende på Vestermølle:
  1. At restaurere Riddersalen og evt. det tilhørende lysthus i henhold til Kulturarvstyrelsens forskrifter og Skanderborg Kommunes ønsker.
  2. At indrette kornmagasinet og evt. staldafsnittet til udstillings- samt undervisnings-, møde- og aktivitetsrum.
  3. At indrette forrummet med kværnen i møllehuset til cafe, som betjenes fra et køkken i baglokalet/staldafsnittet - vel vidende, der hermed rejses krav om opfyldelse af særlige sanitære krav.
  4. At udnytte ikke blot de bygningsmæssige faciliteter og deres historie i det daglige virke, men også arealerne omkring bygningerne og mølledammen og stedets natur i øvrigt.
  5. At søge samarbejde med bl.a. daginstitutioner, folkeskoler, gymnasier, landbrugsskoler, gartner- og anlægsskoler, andre fagskoler, aftenskoler, seniorklubber m.v., udøvende kunstnere, offentlige institutioner, landbrugets virksomheder og organisationer, handels- og erhvervsforeninger, politiske foreninger, faglige organisationer, turistforeninger, kunstforeninger samt foreninger, virksomheder, forretninger og interesserede i øvrigt, herunder privatpersoner.
  6. At tilbyde faciliteter, inklusive lokaliteter omkring møllehuset og mølledammen, som ramme for undervisning, møder, kurser, receptioner, sammenkomster m.v. for grupper med baggrund i de i punkt 05 nævnte institutioner, myndigheder, foreninger og virksomheder med flere.
  7. At lave en permanent udstilling i møllehuset, f. eks. i cafeen. Det er målet her at præsentere Vestermølles historie på en sådan måde, at egnens liv - minimum i Vestermølles kendte historiske tid - samtidig beskrives.
  8. At præsentere skiftende udstillinger på kornmagasinet, evt. også i staldafsnittet, f.eks. udstillinger af billedkunst, glaskunst, keramik, tekstiler, design, erhvervs- og fagpræsentationer, teknologi, videnskab m.v.
  9. At bruge Riddersalen i videst muligt omfang, jf. ovenstående - i den udstrækning, der er mulighed herfor i en ikke-opvarmet bygning.

November 2004