Vestermølle Møllelaug

Vedtægter
for
Vestermølle Møllelaug


§ 1.
Navn og hjemsted.


Stk. 1. Foreningens navn er Vestermølle Møllelaug.

Stk. 2. Foreningens hjemstedsadresse er Oddervej 80, 8660 Skanderborg.

§ 2.
Formål.

Stk. 1. Det er foreningens formål på Vestermølle ved Skanderborg Sø at forestå istandsættelse af Mølledammen, det bevaringsværdige Møllehuset og den af Kulturarvstyrelsen fredede Riddersalen, alle dele med tilhørende omgivelser, og efterfølgende i og omkring de nævnte rammer hele året tilbyde oplevelser og aktiviteter for alle besøgende. Med udgangspunkt i Vestermølles historie samt beliggenhed ved skov og sø skal der dels traditionelt, dels - og især - ved brug af IT- og anden ny teknologi for at engagere den besøgende laves udstillinger om:

- egnens og landets erhvervs-, natur- og kulturelle udvikling gennem 150 år
- de udfordringer, samfundet står overfor vedrørende bl.a. energiproduktion og -forbrug, klimaforhold og bioteknologi.

Stk. 2. Foreningen kan udleje lokaler til f.eks. cafedrift, men skal ikke selv drive forretning. Et evt. provenu ved udlejning af lokaler indgår i driften til opfyldelse af foreningens formål.

§ 3.
Medlemmer.

Stk. 1. Enhver med interesse i foreningens formål kan mod betaling af indmeldelsesgebyr optages som medlem. Medlemskab kan opnås af såvel fysiske som juridiske personer.

§ 4.
Generalforsamling.

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt i april måned og indkaldes med angivelse af dagsorden ved brev, telefax eller e-mail til samtlige medlemmer med mindst 4 ugers varsel.

Stk. 3 Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal tilstilles formanden senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Senere indkomne forslag kan ikke sættes under afstemning på generalforsamlingen. En eventuel revideret dagsorden udsendes til medlemmerne senest 1 uge inden generalforsamlingen.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og stemmetæller.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Rapportering fra udvalg.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Stk. 5. Stemmeberettiget er ethvert medlem, der ikke er i restance overfor foreningen. Der kan stemmes imod forevisning af skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller til et medlem af bestyrelsen. Hvert medlem eller medlem af bestyrelsen kan kun stemme ifølge fuldmagt for maksimalt et andet medlem.

Stk. 6. Medmindre vedtægterne fastsætter andet, træffes alle beslutninger på generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal. Hvert medlem har en stemme. Valg efter stk. 4, pkt. 7 og 8 sker efter prioriteringsmetoden. Blanke og ugyldige stemmesedler medtælles ikke.

Stk. 7. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 5.
Ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller foreningens revisor med mindst 2 ugers varsel. Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere afholdes, såfremt mindst 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer overfor bestyrelsen skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden. I så fald skal bestyrelsen udsende indkaldelser senest 2 uger efter begæringens modtagelse til afholdelse af ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

Stk. 2. For indkaldelsesmåden gælder samme regler som for ordinær

§ 6.
Bestyrelse.

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, der vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen fører protokol over sine forhandlinger. Tilførsler til protokollen godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal, dog skal til enhver tid mindst 3 medlemmer stemme for.

§ 7.
Medlemskaber.

Stk. 1. Bestyrelsen påser Vestermølle Laugs medlemskab af Foreningen Vestermølle. Bestyrelsen beslutter til enhver tid, hvem der skal repræsentere Vestermølle Laug i Brugerrådet i Foreningen Vestermølle.

Stk. 2. Bestyrelsen kan tillige indmelde Vestermølle Laug i andre foreninger eller sammenslutninger samt beslutte, hvem der skal være Vestermølle Laugs repræsentant i disse.

§ 8.
Tegningsret.

Stk. 3. Foreningen forpligtes ved underskrift af 4 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formandens.

§ 9.
Hæftelse.

Stk. 4. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 10.
Regnskabsår og revision.

Stk. 1. Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsperiode løber fra stiftelsen til udgangen af første kalenderår.

Stk. 2. Revision finder sted een gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor, der skal være registreret eller statsautoriseret revisor. Foreningens revisor har til enhver tid adgang til bogføring og regnskaber.

§ 11.
Vedtægtsændringer og foreningens opløsning.

Stk. 1. Ændring af nærværende vedtægter kræver 2/3-dels flertal af de på generalforsamlingen afgivne stemmer. Blanke og ugyldige stemmesedler medtælles ikke.

Stk. 2. Til vedtagelse af et forslag om foreningens opløsning kræves, at 2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret, samt at 2/3 af disse stemmer herfor. Er der på generalforsamlingen ikke mødt 2/3 af medlemmerne, og fastholdes forslaget, indkaldes herefter med et varsel jfr. § 5 til ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 flertal jfr. Stk. 1.

Stk. 3. Foreningens eventuelle nettoformue skal ved foreningens opløsning udloddes til almennyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling.


Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Skanderborg 30. marts 2004 samt på ekstraordinær generalforsamling 25. oktober 2007.


Dirigent:
Ole Kofoed
advokat